ส่งพัสดุระหว่างประเทศทางเรือ มี 2 ประเภท
1. FCL – FULL CONTAINER LOAD การบรรจุสินค้าเต็มตู้
คอนเทนเนอร์แบ่งออกเป็น 3 ขนาดคือ - ตู้ขนาด 20 DC สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ 20-22 ตัน บรรจุได้ ประมาณ 28 ลูกบาศก์เมตร เหมาะกับการใช้งานบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากแต่มีปริมาณน้อย
- ตู้ขนาด 40 DC สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ 26 ตัน บรรจุได้ประมาณ 60 ลูกบาศก์เมตร เหมาะกับการบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยแต่มีปริมาณมาก
- ตู้ขนาด 40 HC สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ 26 ตัน บรรจุได้ประมาณ 64-72 ลูกบาศก์เมตร ตู้คอนเทนเนอร์นี้ที่มีขนาดสูงกว่าตู้ธรรมดาคือ (9’6”)

นอกจากนี้ตู้ยังแบบออกเป็นรูปแบบต่างๆ ได้อีกเช่น
- Flat Rack Container ขนาด 20 ฟุต สำหรับบรรทุกสินค้าประเภทเครื่องจักร
- Open Top Container ขนาด 20 และ 40 ฟุต สำหรับบรรทุกสินค้ามีความสูงเกินความจุของขอบตู้คอนเทนเนอร์
- Tank Container ขนาด 20 และ40 ฟุต สำหรับใช้บรรทุกสินค้าที่เป็นของเหลว
- Refrigerated Container ขนาด 20 และ 40 ฟุต สำหรับเป็นตู้ควบคุมอุณหภูมิ
การเตรียมเอกสารสำหรับการส่งออกทางเรือ (FCL)
- ใบขนสินค้าขาออก
- บัญขีราคาสินต้า
- ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี)
- ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินต้า (ถ้ามี)
- เอกสารอื่น ๆ เช่น แค็ดตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม
การส่งสินค้าแบบเต็มตู้ FCL และแบบไม่เต็มตู้ LCL นั้น แตกต่างกันตรงที่ ตู้แบบ FCL ผู้ส่งออกจะต้องซื้อระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เพื่อที่จะบรรจุสินค้าของตน เองทั้งตู้คอนเทนเนอร์ ช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถดูแลเรื่องการลำเลียงสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายได้
2. LCL – LESS CONTAINER LOAD การบรรจุสินค้าแบบไม่เต็มตู้
สำหรับ LCL นั้น จะเหมาะกับผู้ส่งสินค้าที่มีจำนวนไม่มากนัก เพราะว่าไม่คุ้มกับการที่จะต้องซื้อระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้ เพื่อบรรจุสินค้าเพียงบางส่วน จึงทำให้ต้นทุนการส่งออกสูงมาก
- การขนส่งทางเรือ หรือ LCL Service เป็นการขนส่งแบบ door to port เป็นการส่งแบบรับพัสดุจากลูกค้า บรรจุใส่กล่อง เตรียมเอกสารในการส่งออกให้อย่างถูกต้อง และส่งถึงที่หมาย ณ เมืองท่าประเทศปลายทาง เป็นการบรรจุแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์
- เหมาะสำหรับการส่งสินค้า พัสดุที่มีน้ำหนักมาก ไม่เร่งรีบในการขนส่ง มีราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอากาศ
- ทางบริษัทมีบริการบรรจุสินค้า จัดเตรียมเอกสารและดำเนินพิธีการส่งออก ขนส่งไปท่าเรือ จัดหาตัวแทนออกของ ณ ประเทศปลายทาง
- มีบริการส่งแบบ door to door เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า
การเตรียมเอกสารสำหรับการส่งออกทางเรือ (LCL)
- ยื่นจดทะเบียนผู้ส่งออก หรือ หรือใช้ตัวแทนเป็นผู้ส่งออก
- ทำหนังสือมอบอำนาจให้ทางบริษัททำพิธีการส่งออกให้ (Shipping)
- Invoice, Packing List, Shipping Mark
 
  บริษัท แคร์รี่วัน โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด   110/80 ซ. พหลโยธิน 69/1 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  
  โทร: +66 2 972 4647 แฟ็กซ์: +66 2 972 3968   E-Mail : thana@carryones.co.th , arada@carryones.co.th , customer@carryones.co.th  
  © Copyright 2012 www.carryones.co.th Design by Smilephp.com